Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. "Opdrachtnemer": Data Mastery, gevestigd aan de Bloemfonteinstraat 46A te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84929871.

 2. "Opdrachtgever": de wederpartij van Opdrachtnemer.

 3. "Overeenkomst": de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.

 2. Eveneens zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op handelingen van derden die door de Opdrachtnemer in het kader van een opdracht ingeschakeld zijn. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor directie en medewerkers van Opdrachtnemer.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen worden.

 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 5. Indien zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 6. Indien Opdrachtnemer niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer op enige wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 7. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Inschrijving voor een training of cursus bij Opdrachtnemer komt tot stand door de ondertekening van het door Opdrachtnemer verstrekte inschrijvingsformulier of het tekenen van een offerte overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 3. Opdrachtnemer behoudt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 4 Tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer kan besluiten de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.

 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van overmacht zoals beschreven in Artikel 12

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 8. Alle trainingen en cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen. Opdrachtgever heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere locatie hem/haar niet schikt.

 10. Indien Opdrachtgever een training of cursus wenst te annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt Opdrachtgever 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever toegang tot de cursus te weigeren of de opdracht niet uit te voeren.

 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 6: Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 7 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Opdrachtnemer verzorgde cursus, training of opleiding blijft eigendom van Opdrachtnemer.

 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het (deelnemers van) Opdrachtgever niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Onderzoek & reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9: Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt. Ook garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer benodigde software niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer software een eventueel virus of programmafout bevat.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van productie door een derde partij. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt door de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

 9. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11: Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.

 2. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

 3. Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens cliënt of Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij Opdrachtnemer of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Opdrachtnemer als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

Artikel 12: Ziekte van trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Opdrachtnemer indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is overmacht als beschreven in artikel 11 van toepassing.

 3. Indien Opdrachtnemer binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is overmacht als beschreven in artikel 11 niet van toepassing en kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.